Cookies and privacy policy

LT:
4ratailogistics.com naudoja slapukus.
KAS YRA SLAPUKAS?
Slapukas yra mažas tekstinis failas, kuris
siunčiamas į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kai jūs lankotės
svetainėje, ir kurį svetainė saugo jūsų kompiuteryje ar mobiliajame
įrenginyje, kai atidarote svetainę. Kiekvieną kartą apsilankius slapukai
siunčiami atgal į pagrindinį puslapį arba į kitą svetainę, kuri
atpažįsta slapuką. Slapukai veikia kaip tam tikros svetainės atmintis,
leidžianti šiam puslapiui atsiminti jūsų kompiuterį kitą kartą
apsilankius, įskaitant slapukus, kad būtų galima prisiminti jūsų
nustatymus arba pagerinti vartotojo patogumą. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti ar ištrinti,
apsilankykite www.aboutcookies.org.
KAM VARTOJAMI SLAPUKAI
Mes norime gauti šią informaciją siekdami
pagerinti jūsų, kaip vartotojo, patogumą, taip pat suteikti jums duomenų
ir įžvalgų, kurie mums gali būti naudingi, siekiant užtikrinti, kad
mūsų svetainė būtų išdėstyta ir sukurta taip, kad jums būtų kuo patogiau
ja naudotis.
KOKIŲ TIPŲ IR KOKIAIS TIKSLAIS SLAPUKAI NAUDOJAMI 4RATAILOGISTICS.COM?

Privalomi slapukai – naudojami
autentifikuojant, užtikrinant vartotojų atpažinimą ir sklandų svetainės
veikimą, taip pat užtikrinant svetainės saugumą ir vientisumą. Šie
slapukai saugomi vartotojo įrenginyje, kol uždaroma naršyklė.
Funkciniai slapukai – funkciškai palaiko
svetainės aplinką.
Analitiniai slapukai – kaupia informaciją
apie tai, kaip ir kaip dažnai naudojama ir lankoma svetainė ir kokios
paieškos priemonės naudojamos. Slapukų statistiką taip pat galima gauti
iš trečiųjų šalių svetainių.
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai –
renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi svetaine,
užtikrindami pasiūlymų, geriausiai atitinkančių vartotojo poreikius,
plėtrą. Svetainėje gali būti naudojama trečiųjų šalių slapukų
informacija.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI
Trečiųjų šalių slapukus nustato trečiosios šalys (įmonės), kurių paslaugomis naudojasi 4ratailogistics.com arba, kurių paslaugos yra susietos su svetaine. Pavyzdžiui, analizės tarnybos naudoja trečiųjų šalių slapukus, kad 4ratailogistics.com teiktų
informaciją apie tai, kas yra populiaru, o kas ne. Panašiai kitose
vartotojo lankomose svetainėse gali būti naudojami slapukai, o šios
svetainės gali dėti savo slapukus norėdamos dalytis turiniu
socialiniuose tinkluose ar gauti prieigos statistiką. Trečiųjų šalių
slapukai yra 4ratailogistics.com nekontroliuojami ir jūs galite sužinoti daugiau apie šiuos slapukus apsilankę atitinkamoje trečiųjų šalių svetainėje.
KAIP IŠJUNGTI SLAPUKUS?
Jei norite, galite valdyti ir ištrinti slapukus. Daugiau skaitykite čia: http://www.aboutcookies.org.
Galite ištrinti visus slapukus savo kompiuteryje ir galite nustatyti,
kad dauguma naršyklių blokuotų slapukų pridėjimą į jūsų kompiuterį.
Tačiau tokiu atveju turėsite rankiniu būdu koreguoti nustatymus
kiekvieną kartą lankydamiesi svetainėje, be to, kai kurios paslaugos ir
funkcijos gali neveikti.
INFORMACIJA APIE 4RATAILOGISTICS.COM NAUDOJAMUS SLAPUKUS
Facebook
Mes naudojame „Facebook“, kad pateiktume reklamą.
Google Ads (reklama)
Google Adwords naudoja slapukus, kad vėl
sudomintų lankytojus, kurie ilgainiui gali tapti klientais,
atsižvelgiant į lankytojų elgesį įvairiose svetainėse.
Google Analytics (analitika)
4ratailogistics.com svetainėje yra slapukai,
sukurti Google Inc. programos Google Analytics. Google Analytics slapukų
naudojimo tikslas yra pagerinti UAB 4 RATAI svetainės turinio kokybę ir
pritaikyti turinį vartotojų poreikiams. Sužinokite daugiau apie Google
Analytics paslaugų teikimo sąlygas apsilankę http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Jei nenorite, kad UAB 4 RATAI gautų
informacijos apie jūsų veiklą UAB 4 RATAI svetainėje, turite suaktyvinti
Google Analytics atsisakymo naršyklės priedą (https://support.google.com/analytics/answer/181881).
Šis priedas palaiko ryšį su Google Analytics JavaScript (ga.js),
nurodydamas, kad duomenys apie apsilankymą svetainėje neturėtų būti
siunčiami į Google Analytics.
Google Tag Manager (Žymų tvarkyklė)
Tai yra galingas scenarijų įrankis, užtikrinantis, kad vartotojo naršyklė greitai įkeltų svetainę 4ratailogistics.com.

EN:
4ratailogistics.com uses cookies.
WHAT IS A COOKIE?
A cookie is a small text file that
sent to your computer or mobile device when you visit
website, and which the website stores on your computer or mobile
on your device when you open a website. Cookies on each visit
are sent back to the home page or to another site that
recognizes the cookie. Cookies act as a memory for a certain website,
allowing this page to remember your computer next time
after your visit, including cookies to remember you
settings or improve user experience. To get more
information about cookies and how to manage or delete them,
visit www.aboutcookies.org.
WHAT COOKIES ARE USED FOR
We want to receive this information in order to
improve your user experience as well as provide you with data
and insights that may be useful to us to ensure that
our website is laid out and designed for your convenience
to use it.
WHAT TYPES AND PURPOSES OF COOKIES DOES 4RATAILOGISTICS.COM USE?

Mandatory cookies are used
authentication, ensuring user identification and smooth website operation
performance as well as ensuring the security and integrity of the site. These
cookies are stored on the user's device until the browser is closed.
Functional cookies - functional support
site environment.
Analytical cookies - collect information
about how and how often the website is used and visited and what
search tools are used. Cookie statistics are also available
from third party websites.
Targeting or advertising cookies –
collects information about how users use the website,
ensuring offers that best meet the user's needs,
development. The website may use third-party cookies
information.

THIRD PARTY COOKIES
Third-party cookies are set by third parties (companies) whose services are used by 4ratailogistics.com or whose services are linked to the website. For example, analytics services use third-party cookies to provide 4ratailogistics.com
information about what is popular and what is not. Similarly in others
The websites visited by the user may use cookies, and these
websites may place their own cookies to share content
on social networks or get access statistics. Third party
Cookies are not under the control of 4ratailogistics.com and you can learn more about these cookies by visiting the relevant third party website.
HOW TO DISABLE COOKIES?
You can manage and delete cookies if you wish. Read more here: http://www.aboutcookies.org.
You can delete all cookies on your computer and you can set
so that most browsers block the addition of cookies to your computer.
However, in this case, you will have to manually adjust the settings
each time you visit the website, in addition, some services and
functions may not work.
INFORMATION ABOUT COOKIES USED BY 4RATAILOGISTICS.COM
Facebook
We use Facebook to serve advertising.
Google Ads (advertising)
Google Adwords uses cookies to again
would interest visitors who may eventually become customers,
taking into account the behavior of visitors on different websites.
Google Analytics (analytics)
4ratailogistics.com contains cookies,
created by Google Inc. Google Analytics. Google Analytics cookies
the purpose of use is to improve the quality of the content of the UAB 4 RATAI website and
adapt the content to the needs of the users. Learn more about Google
Analytics Terms of Service by visiting http://www.google.com/analytics/terms/us.html
If you do not want UAB 4 RATAI to receive
information about your activity on the UAB 4 RATAI website, you must activate it
Google Analytics opt-out browser add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881).
This plugin communicates with Google Analytics JavaScript (ga.js),
indicating that the data about the visit to the site should not be
sent to Google Analytics.
Google Tag Manager
This is a powerful scripting tool that ensures the user's browser loads the 4ratailogistics.com website quickly.

DE:
4ratailogistics.com verwendet Cookies.
WAS IST EIN COOKIE?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die
bei Ihrem Besuch an Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät gesendet
Website, und die die Website auf Ihrem Computer oder Handy speichert
auf Ihrem Gerät, wenn Sie eine Website öffnen. Cookies bei jedem Besuch
zurück an die Startseite oder an eine andere Website gesendet werden
erkennt das Cookie. Cookies dienen als Gedächtnis für eine bestimmte Website,
Ermöglichen Sie dieser Seite, sich beim nächsten Mal an Ihren Computer zu erinnern
nach Ihrem Besuch, einschließlich Cookies, um sich an Sie zu erinnern
Einstellungen oder Verbesserung der Benutzererfahrung. Mehr bekommen
Informationen über Cookies und wie man sie verwaltet oder löscht,
Besuchen Sie www.aboutcookies.org.
WOFÜR COOKIES VERWENDET WERDEN
Wir möchten diese Informationen erhalten, um
um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und Ihnen Daten bereitzustellen
und Erkenntnisse, die für uns nützlich sein könnten, um dies sicherzustellen
Unsere Website ist für Ihren Komfort ausgelegt und gestaltet
um es zu benutzen.
WELCHE ARTEN UND ZWECKE VON COOKIES VERWENDET 4RATAILOGISTICS.COM?

Es werden obligatorische Cookies verwendet
Authentifizierung, um die Benutzeridentifikation und den reibungslosen Betrieb der Website sicherzustellen
Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der Website. Diese
Cookies werden auf dem Gerät des Benutzers gespeichert, bis der Browser geschlossen wird.
Funktionale Cookies - Funktionsunterstützung
Website-Umgebung.
Analytische Cookies – sammeln Informationen
darüber, wie und wie oft die Website genutzt und besucht wird und was
Suchwerkzeuge verwendet werden. Cookie-Statistiken sind ebenfalls verfügbar
von Websites Dritter.
Targeting- oder Werbe-Cookies –
sammelt Informationen darüber, wie Benutzer die Website nutzen,
Gewährleistung von Angeboten, die den Bedürfnissen des Benutzers am besten entsprechen,
Entwicklung. Die Website kann Cookies von Drittanbietern verwenden
Information.

Cookies von Drittanbietern
Third-Party-Cookies werden von Dritten (Unternehmen) gesetzt, deren Dienste von 4ratailogistics.com genutzt werden oder deren Dienste mit der Website verlinkt sind. Beispielsweise verwenden Analysedienste Cookies von Drittanbietern, um 4ratailogistics.com bereitzustellen
Informationen darüber, was beliebt ist und was nicht. Ähnlich bei anderen
Die vom Benutzer besuchten Websites können Cookies verwenden, und diese
Websites können ihre eigenen Cookies platzieren, um Inhalte zu teilen
in sozialen Netzwerken oder erhalten Zugriffsstatistiken. Dritte Seite
Cookies unterliegen nicht der Kontrolle von 4ratailogistics.com und Sie können mehr über diese Cookies erfahren, indem Sie die entsprechende Website des Drittanbieters besuchen.
WIE KÖNNEN COOKIES DEAKTIVIERT WERDEN?
Sie können Cookies verwalten und löschen, wenn Sie möchten. Lesen Sie hier mehr: http://www.aboutcookies.org.
Sie können alle Cookies auf Ihrem Computer löschen und setzen
sodass die meisten Browser das Hinzufügen von Cookies auf Ihrem Computer blockieren.
In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen jedoch manuell anpassen
Bei jedem Besuch der Website werden zudem einige Dienste u
Funktionen funktionieren möglicherweise nicht.
INFORMATIONEN ÜBER COOKIES, DIE VON 4RATAILOGISTICS.COM VERWENDET WERDEN
Facebook
Wir verwenden Facebook, um Werbung zu schalten.
Google Ads (Werbung)
Google Adwords verwendet dazu erneut Cookies
Besucher interessieren würde, die eventuell Kunden werden,
unter Berücksichtigung des Verhaltens von Besuchern auf verschiedenen Websites.
Google Analytics (Analyse)
4ratailogistics.com enthält Cookies,
erstellt von Google Inc. Google Analytics. Google Analytics-Cookies
Der Zweck der Verwendung besteht darin, die Qualität des Inhalts der UAB 4 RATAI-Website zu verbessern und
Passen Sie die Inhalte an die Bedürfnisse der Benutzer an. Erfahren Sie mehr über Google
Analytics-Nutzungsbedingungen unter http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Wenn Sie UAB 4 RATAI nicht erhalten möchten
Informationen über Ihre Aktivität auf der Website von UAB 4 RATAI, müssen Sie diese aktivieren
Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/181881).
Dieses Plugin kommuniziert mit Google Analytics JavaScript (ga.js),
was darauf hinweist, dass die Daten über den Besuch der Website nicht sein sollten
an Google Analytics gesendet.
Google Tag-Manager
Dies ist ein leistungsstarkes Scripting-Tool, das sicherstellt, dass der Browser des Benutzers die Website 4ratailogistics.com schnell lädt.